Algemene voorwaarden

Laserspel is een onderdeel van Spelverhuur Veenendaal, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Arnhem; onder nummer: 71367152 Op de dienstverlening van Spelverhuur Veenendaal zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing:

 • Artikel 1 - Algemeen

  • 1. In deze voorwaarden wordt onder de volgende termen verstaan: Product: Innovatieve sportmaterialen en eventueel aanverwanten zaken die door de aanbieder aan een gebruiker worden verhuurd. Gebruiker: Elke natuurlijke persoon en rechtspersoon aan wie het product is verhuurd. Overeenkomst: De huurovereenkomst die Spelverhuur en gebruiker sluiten. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding en overeenkomst afkomstig van Spelverhuur Veenendaal en accepteert uitdrukkelijk niet de toepasselijkheid van door gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden.
  • 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Spelverhuur Veenendaal zijn bevestigd.
  • 3. Indien Spelverhuur Veenendaal niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Spelverhuur Veenendaal het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 • Artikel 2 - Offertes en prijzen

  • 1. Alle offertes en prijsopgaven van Spelverhuur Veenendaal zijn steeds vrijblijvend tenzij er een termijn voor aanvaarding is gegeven.
  • 2. Alle prijzen zijn in Euro`s inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
  • 3. Een overeenkomst kan zowel mondeling als schriftelijk als via elektronische middelen (bijvoorbeeld door aanbod en aanvaarding via e-mail) tot stand komen.
  • 4. De verhuur van het product gaat per dag. Bij overschrijding van een overeengekomen termijn is de gebruiker bij elke extra dag de normaal bij Spelverhuur Veenendaal geldende dagprijs voor het product verschuldigd.
  • 5. Spelverhuur Veenendaal heeft het recht om voorafgaand aan het gebruik van onze materialen een borgsom te verlangen.
  • 6. Spelverhuur Veenendaal heeft het recht alle bedragen die gebruiker verschuldigd is aan Spelverhuur Veenendaal uit welke rechtsgrond dan ook (huurprijs, overige vergoedingen, schade, reparatie werk) te compenseren met de waarborgsom.
  • 7. Spelverhuur Veenendaal is verplicht om de waarborgsom bij het einde van de overeenkomst binnen 21 dagen aan de gebruiker terug te geven, indien deze aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Ons streven is binnen 2 werkdagen.
 • Artikel 3 - Levering en gebruik

  • 1. Gebruiker dient voor eigen rekening en risico over een locatie voor het gebruik van het product te beschikken.
  • 2. Gebruiker zal direct na aflevering het product inspecteren. Hij moet eventuele gebreken direct na constatering daarvan aan Spelverhuur Veenendaal kenbaar maken, bij gebreke waarvan gebruiker geacht wordt in te stemmen met de staat waarin het product is afgeleverd.
  • 3. Bij aflevering van het product geeft Spelverhuur Veenendaal mondeling dan wel schriftelijk de voorschriften en instructie over het gebruik ervan. Gebruiker is verplicht om zich stipt aan deze voorschriften en instructies te houden.
  • 4. Het product blijft te allen tijde eigendom van Spelverhuur Veenendaal.
  • 5. Gebruiker zal zorgvuldig met het product omgaan en dit alleen gebruiken voor het doel waarvoor het in gebruik zijn gegeven. Gebruiker mag op geen enkele wijze wijzigingen aanbrengen in/aan/op het product.
  • 6. Gebruiker mag het product alleen zelf gebruiken en niet aan een ander in gebruik geven.
  • 7. Gebruiker moet het product na afloop van het gebruik in dezelfde staat teruggeven, als waarin dit aan gebruiker ter beschikking is gesteld, behoudens normale slijtage.
  • 8. Nadat gebruiker de beschikking over een product heeft gekregen is gebruiker aansprakelijk voor de schade van welke aard dan ook, die nadien aan het product mocht ontstaan. Aan de hand van de borglijst zal dit in mindering op de waarborgsom gebracht worden. Indien een product zodanig beschadigd is dat het niet meer bruikbaar is en niet kan worden gerepareerd tegen redelijke kosten, is gebruiker aan Spelverhuur Veenendaal de volledige vervangingswaarde verschuldigd. Gebruiker mag in geen geval zelf tot reparatie overgaan.
  • 9 Spelverhuur Veenendaal is niet aansprakelijk voor enig gebrek in het product, tenzij Spelverhuur Veenendaal het gebrek bij het aangaan van de overeenkomst kende of had moeten kennen.
  • 10 Indien is overeengekomen dat gebruiker het product na gebruik zelf aflevert bij Spelverhuur Veenendaal en hij de afgesproken termijn voor aflevering overschrijdt, is hij aan Spelverhuur Veenendaal een onmiddellijk opeisbare en niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van 250,- euro, onverminderd het recht van Spelverhuur Veenendaal op verdurend schadevergoeding.
 • 4. Aansprakelijkheid

  • 1. Deelname aan de innovatieve spellen en/of sporten behelst een zeker risico, bijvoorbeeld op blessures, voor de deelnemer. Het gebruik door gebruiker van het product komt geheel voor risico van de gebruiker of ondergetekende persoon in de overeenkomst.
  • 2. Voor schade die gebruiker aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van het product veroorzaakt, is Spelverhuur niet aansprakelijk, tenzij de schade het gevolg is van een gebrek in het product dat Spelverhuur Veenendaal kende of behoorde te kennen en het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Spelverhuur Veenendaal. De gebruiker zal Spelverhuur Veenendaal vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake.
  • 3. De gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle lasten, belastingen en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het product.
  • 4. Indien ervoor zover mogelijk op Spelverhuur Veenendaal uit welke hoofd dan ook enige aansprakelijkheid jegens gebruiker mocht rusten dan is deze aansprakelijkheid ten allen tijd beperkt tot de directe schade die gebruiker mocht lijden en wel tot maximaal door de desbetreffende verzekeraar(s) wordt gedekt, indien er voor betreffende gebeurtenis een verzekering is verleend. Indien daarvoor geen verzekering is verleend is de aansprakelijkheid van Spelverhuur Veenendaal beperkt tot maximaal het bedrag van de overeenkomst (i.e. de prijs van de diensten bepaald in de overeenkomst).
  • 5. Spelverhuur Veenendaal is nimmer aansprakelijk voor indirect schade daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gederfd inkomen, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
  • 6. Spelverhuur Veenendaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuiste en/of onvolledige informatie en/of gegevens, afkomstig van de gebruiker.
  • 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Spelverhuur Veenendaal
 • 5. Annulering

  • 1. Gebruiker mag de overeenkomst tot 7 dagen voorafgaand aan de afgesproken datum van uitvoering ervan kosteloos opzeggen.
  • 2. Indien de gebruiker de overeenkomst opzegt op een moment gelegen minder dan 7 dagen, is de gebruiker 50% van het bedrag uit de overeenkomst aan Spelverhuur Veenendaal verschuldigd.
 • 6. Beëindiging/ ontbinden van de overeenkomst

  • 1. Spelverhuur Veenendaal is gerechtigd de nakoming van zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen op te schorten en met directe ingang te ontbinden, indien:
  • 2. Gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of onvolledig of niet tijdig nakomt;
  • 3. Spelverhuur Veenendaal na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen, die goede grond geven te vrezen dat gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  • 4. Gebruiker bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen c.q. een waarborgsom te storten voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • 5. Zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn, dat nakomen van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd of indien ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.
  • 6. Spelverhuur Veenendaal kan de overeenkomst zonder in gebrek stelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke of mondelinge kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien gebruiker al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van gebruiker faillissement wordt aangevraagd of indien gebruiker een eenmanszaak of natuurlijk persoon betreft, om toelating tot de Wet Sanering Natuurlijke Personen wordt verzocht. Spelverhuur Veenendaal zal wegens in een dergelijke omstandigheid nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
 • 7. Betaling

  • 1. Betaling dient steeds zonder korting of hoe ook genaamde compensaties te geschieden, uiterlijk 7 dagen voorafgaand aan het evenement, op een door Spelverhuur Veenendaal aan te geven wijze in Euro`s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  • 2. Door het enkel verstrijken van de betalingstermijn is gebruiker niet zijnde een consument zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. Een gebruiker, zijnde consument, krijgt na het verstrijken van de betalingstermijn nog eenmaal een aanmaning met aanzegging tot betaling binnen 7 dagen alsmede een vermelding van het bedrag aan incassokosten dat zal zijn verschuldigd indien niet binnen die termijn wordt betaald.
  • 3. Spelverhuur Veenendaal heeft het recht de door gebruiker gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
  • 4. Bezwaren van gebruiker tegen de hoogte van een factuur, schorten de betalingsverplichting niet op.
  • 5. Alle vorderingen van Spelverhuur Veenendaal op gebruiker zijn in elk geval onmiddellijk opeisbaar in geval zich een omstandigheid voordoet als omschreven in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden.
 • 8. Overmacht

  • 1. Spelverhuur Veenendaal is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens gebruiker indien hij daartoe wordt verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachten de Wet, een rechtshandeling en/of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
  • 2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daar omtrent in de Wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Spelverhuur Veenendaal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Spelverhuur Veenendaal niet in staat is zijn verplichtingen jegens gebruiker na te komen.
 • 9. Slotbepalingen

  • 1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, facturen en andere documenten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is c.q. zijn/haar woonplaats heeft.
  • 2. Alle geschillen voortvloeiende uit, of anderszins verband houdende met de overeenkomst en/of deze voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem, Nederland. Partijen zullen evenwel pas eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het betreffende geschil in onderling overleg te beslechten c.q. te komen tot een minnelijke schikking.
  • 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen op de website laserspel.nl